Hiển thị tất cả 8 kết quả

Que thử đường huyết

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết Clever Chek TD 4230

180.000/

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết Contour

499.000/

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết Contour TS

269.000/

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết Omron

269.000/

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết One Call

179.000/

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết One Touch Ultra

259.000/

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết Terumo

350.000/

Que thử đường huyết

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết Clever Chek TD 4230

180.000/

Que thử đường huyết Clever Chek TD 4230

Hộp 25 test: 180.000 đ

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết Contour

499.000/

Que thử đường huyết Contour
Hộp 50 test.

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết Contour TS

269.000/

Que thử đường huyết Contour TS hộp 25 test: 270.000 đ

Que thử đường huyết Contour TS hộp 50 test: 470.000 đ

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết Omron

269.000/

Que thử đường huyết Omron Hộp 25 test

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết One Call

179.000/

Que thử đường huyết One Call

Hộp 25 test: 179.000 đ

115.000/

Que thử đường huyết One Touch Select Simple

Hộp 10 test: 115.000 đ

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết One Touch Ultra

259.000/

Que thử đường huyết Ultra, hộp 25 test

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Que thử đường huyết Terumo

350.000/

Que thử đường huyết Terumo

Hộp 30 test + 30 kim: 350.000 đ

Que thử đường huyết